Hopp til hovedinnholdet

Denne innbyggerportalen vil ikke være tilgjengelig etter 30. desember. Innbyggerportalen til Lillestrøm kommune finner du på lillestrom.kommune.no

Luftkvalitet

Se luftkvaliteten nå

Luftkvaliteten i Skedsmo er gjennom det meste av året stort sett svært bra. I noen kalde perioder om vinteren kan luftkvaliteten bli vesentlig dårligere og da kan den være en helserisiko for noen grupper.

Vi har ett fast målepunkt for luftkvalitet i kommunen og det finner vi på Vigernes - som vist på kartet under. 

Målingene oppdateres hver time.

Forklaring av fargekoder

Symbolforklaring for grønt smilefjes

Liten eller ingen helserisiko

Symbolforklaring for oransje smilefjes

Moderat helserisiko

Helseeffekter kan forekomme hos enkelte astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt alvorlige hjertekarsykdommer. Utendørsaktivitet kan anbefales for de aller fleste, men enkelte bør vurdere sin aktivitet i områder med mye trafikk eller høye andre utslipp.

Symbolforklaring for rødt smilefjes

Betydelig helserisiko

Helseeffekter kan forekomme hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt alvorlige hjertekarsykdommer. Barn med luftveislidelser (astma, bronkitt) og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.

Symbolforklaring for lilla smilefjes

Alvorlig helserisiko

Følsomme grupper i befolkningen kan få helseeffekter. Luftveisirritasjoner og ubehag kan forekomme hos friske personer. Personer med hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.

Kontakt

Vi er i gang med et større arbeid for kartlegging av luftkvaliteten i Skedsmo. Ta kontakt med energi- og klimarådgiver Øyvind Wahl dersom du har spørsmål om dette.

Energi- og klimarådgiver

Øyvind Wahl

Mer informasjon

Mer detaljert informasjon om luftkvalitet og hva som måles kan du se på www.luftkvalitet.info
Vinteren 2018 hadde vi en midlertidige målestasjon i Vollaparken som var en del av et samarbeidsprosjekt med NILU. Du kan lese mer om prosjektet på nettsidene til NILU.

Utredning om luftkvalitet i Skedsmo

Arbeidet med luftkvalitet i Skedsmo er et pågående arbeid.
Høsten 2016 ble det gjort et arbeid for å kartlegge luftforurensningssituasjonen i kommunen og utrede om det er behov for målestasjoner for luftkvalitet.

Utredning av luftkvalitet i Skedsmo kommune (PDF)

Utredningen inneholder:
 • Innledning
  Bakgrunn
  Politiske vedtak og tilsyn fra Fylkesmannen 
 • Luftforurensning, helseeffekter og regelverk 
  Luftforurensning og helseeffekter 
  Svevestøv 
  Nitrogendioksid (NO2)
  Kommunens ansvar og krav til overvåking
  Anleggseiere
 • Kartlegging av luftkvaliteten i Skedsmo
  Metodikk
  Om Skedsmo kommune
  Utslipp fra vegtrafikk
  Utslipp fra vedfyring
  Andre utslippskilder
  Bakgrunnskonsentrasjon fra luftkvalitet.info
  Tidligere utredninger med beregning av luftforurensning
  Måleresultater av luftforurensning på Vigernes
  Måleresultater for PM10 og PM2,5
  Kildene til svevestøvet
  Måleresultater for NO2
  Sammenlikning med vurderingsterskler og grenseverdi
  Representative måledata fra andre kommuner
 • Oppsummering og videre arbeid 30