Hopp til hovedinnholdet

Denne innbyggerportalen vil ikke være tilgjengelig etter 30. desember. Innbyggerportalen til Lillestrøm kommune finner du på lillestrom.kommune.no

Flomberedskap

Det er primært to hovedårsaker til at flom kan oppstå i elver og vassdrag – snøsmelting og intens nedbør. Flom som følge av snøsmelting oppstår som regel om våren/forsommeren, og opptrer oftest i store vassdrag som Nitelva. 
Flom som følge av intens nedbør kan oppstå når som helt i løpet av året, og forekommer som regel i mindre vassdrag som Leira og Sagelva.

Faregrad for flom

Varselet for faregrad for flom gjelder kun for Nitelva, og viser faren for flom. Faregraden er bestemt av Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, og er hentet fra nettsiden varsom.no.
Kommunen har ingen vurdering av faregrad for Leira og Sagelva, men ber publikum selv vurdere i hvilken grad det er trygt å ferdes langs disse vassdragene. Ta utgangspunkt i vannstandsnivået som er oppgitt på denne siden i kombinasjon med værvarselet for området, og bruk sunn fornuft når du ferdes langs vassdraget.

Faregrad for flom i Nitelva

Vannstand

Vannstand er ikke det samme som faregrad. Vannstanden ved et målepunkt kan være høy uten at faregraden er høy, og motsatt. Hvis det er ventet mye nedbør kan det være fare for flom i vassdraget, selv om vannstanden på det gjeldende tidspunktet er forholdsvis lav. Vannstanden i Sagelva og Leira kan stige og synke så fort at det er vanskelig å oppgi noen eksakt faregrad på et gitt tidspunkt. Vi ber derfor publikum se på værvarselet og bruke sunn fornuft før de ferdes langs vassdraget.
 
Det er vannstanden som vises på punktene i kartet. Her vises høyden på vannet i meter over havet. Hvis markørene er lyseblå, betyr det at nivået i vassdraget er innenfor det normale. Mørkere blåfarge indikerer høyere vannstand.  
 

Nåværende vannstand i kommunens vassdrag

  

Forklaring av fargekoder

Symbolforklaring for normal vannstand

Normal vannstand

Vannstanden er normal. Leira, ved Leirsund bru: under 103,4 m Sagelva, ved Strømmen Storsenter, ved Strømmen Storsenter: Under 142,8 m

Symbolforklaring for medium vannstand

Medium vannstand

Mye vann i vassdraget. Leira, ved Leirsund bru: 103,4 m – 104,7 m Sagelva, ved Strømmen Storsenter: 142,8 m – 143 m

Symbolforklaring for høy vannstand

Høy vannstand

Svært mye vann. Vis forsiktighet og sunn fornuft når du beveger deg langs vassdraget. Leira, ved Leirsund bru: 104,7 m – 106 m Sagelva, ved Strømmen Storsenter: 143 m – 144,1 m

Symbolforklaring for ekstremt høy vannstand

Ekstremt høy vannstand

Fare for flom. Vis forsiktighet og sunn fornuft når du beveger deg langs vassdraget. Det kan være lurt å holde seg på avstand. Leira, ved Leirsund bru: over 106 m Sagelva, ved Strømmen Storsenter: Over 144,1 m

Hva gjør kommunen?

 • Kommunen har detaljerte beredskapsplaner for flom i de forskjellige vassdragene, som gjennomgås jevnlig av partene som skal involveres.
 • Det er årlig befaring av flomvoller, inkludert infrastruktur som pumper og ventiler, som er viktig for at flomvernet skal fungere.
 • Grøfter og veikulverter sjekkes og renskes for å unngå overvannsproblemer
 • Kommunen disponerer mobilt flomvern for å kunne styrke de svakeste punktene ved flomvollene.

Hva kan du gjøre?

 • Undersøk kummer og sluk, og se til at vannet får mest mulig fri passasje ned til overvannsnettet.
 • Fjern snø og is fra avløpsveier og sluk.
 • Finn ut hvor vannet selv vil gå, det vil alltid gå til det laveste punktet. Sørg for at terrenget har fall fra husveggene.
 • Gå sammen med naboer og legg en plan. «Adopter» et kumlokk, og følg det opp gjennom året. Fjern kvister, gjenstander, grus og sand, is og snø som kan hindre vannet i å renne fritt.
 • Rydd i hus, kjeller og garasje, der du tror at det er fare for at vannet kan komme inn.
 • Lag dreneringskanaler.
 • Følg med på kommunens nettsider for informasjon.
 • På kriseinfo.no kan du lese mer om flom.