Hopp til hovedinnholdet

Denne innbyggerportalen vil ikke være tilgjengelig etter 30. desember. Innbyggerportalen til Lillestrøm kommune finner du på lillestrom.kommune.no

Virksomhetsplan for utdanningssektoren 2019

Handlingsprogram gjelder for perioden 2019-2022 og årsbudsjettmål gjelder for 2019. 

Sektorovergripende mål 1

Skedsmo kommune skal være blant de fremste kommuner i Norge på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning, slik at vi oppnår vesentlige produktivitetsgevinster, ivaretar riktig kvalitet og fornøyde brukere.

Utdanningssektorens årsmål 1

Nytt oppvekstadministrativt system for skoler, barnehager og SFO er implementert og satt i drift.

Utdanningssektorens årsmål 2

Lærernes og skolenes kompetanse på Teams, et sentralt verktøy for samhandling og læring i Office 365, er økt.

Utdanningssektorens årsmål 3

Ny løsning for digital kommunikasjon med foreldre i skole, barnehage og SFO er tatt i bruk. 

Utdanningssektorens årsmål 4

Flere tverrfaglige og brukerrettede tjenester basert på Altinn er utviklet.

Sektorovergripende mål 2

Skedsmo kommune skal ha iverksatt koordinerte og helhetlige tiltak slik at innvandrerbefolkningen integreres på en god måte og har høy deltakelse i samfunn, utdanning og yrkesliv.

Utdanningssektorens årsmål

Det er innen 01.07.19 gjennomført en evaluering av ny modell for organisering av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn i barnehage og skole. 

Sektorovergripende mål 3

Skedsmo kommune skal ha inkludert folkehelse-perspektivet i alle enheter i
kommunen, slik at det sikres bedre folkehelse.

Utdanningssektorens årsmål

Arbeidet med psykisk helse i skolen er evaluert og systematisert og gitt en bredere tverrsektoriell forankring. 

 

Sektorovergripende mål 4

Skedsmo kommune skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom målrettet og helhetlig planlegging.
 
By- og samfunnsutviklingsperspektivet er tatt inn som sentral premiss for Skedsmo kommunes bidrag i arbeidet med barnehagebehovsplanen og skolebehovsplanen for Lillestrøm kommune. 

 

Utdanningssektorens Handlingsprogram-mål

Gjelder for 4-års perioden 2019-2022.

HP-mål 1
Legge et grunnlag for kontinuerlig forbedring gjennom intern kapasitetsbygging basert på en tosidig strategi som vektlegger både faglig kompetanseheving og utvikling av organisasjonens evne til godt lederskap og medarbeiderskap.
 
HP-mål 2
Sikre en behovsdekkende kapasitet i skole og barnehage der barna bor.
 
HP-mål 3
Øke elevenes læringsutbytte og redusere interne forskjeller i og mellom skolene.
 
HP-mål 4
Øke andelen barnehagelærere i barnehagene.
 
HP-mål 5
Realisere intensjonene i ny Rammeplan for barnehagen.
 
HP-mål 6
Styrke integreringen av minoritetsspråklige gjennom bedre og mer systematisk språkarbeid i barnehage, skole og voksenopplæring.
 

Utdanningssektorens 10 viktigste mål

1. Sektorens 7 strategiske hovedområder er fulgt opp i alle enheter.
2. Nye digitale løsninger for sektoren er implementert i barnehager og skoler.
3. PPA har gjennomført en organisatorisk endring med innlemmelse av Læringsmiljøteametog har styrket sektorens kapasitet ved felles faglig forankring og økt profesjonalisert samarbeid
4. Revidert PKOL (plan for kvalitetssikring av barns omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen) er implementert som et ledd i å realisere intensjonene i ny Rammeplan.
5Andelen barnehagelærere i barnehagene er økt fra 35,1 % til 40 %.
6. Det er innen 01.07.19 gjennomført en evaluering av ny modell for organisering av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn i barnehage og skole. 
7.Skolenes resultater på nasjonale prøver og nasjonale kartleggingsprøver er på nivå med snittet for Akershus.
8. Andelen elever som oppgir å bli mobbet har gått ned og er på nivå med Skedsmostandarden.
9. Barnehagebehovsplanen er ferdig revidert og lagt fram til politisk behandling innen 01.04.19. 
10. Skedsmo voksenopplæringssenter har etablert en hensiktsmessig organisasjonsstruktur for å møte økningen i oppgaver og antall elever, og samtidig drive pedagogisk utviklingsarbeid.