Hopp til hovedinnholdet

Denne innbyggerportalen vil ikke være tilgjengelig etter 30. desember. Innbyggerportalen til Lillestrøm kommune finner du på lillestrom.kommune.no

Frydenlund skole og ressurssenter

Besøksadresse

Frydenlundsgata 25
2010 Strømmen

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Toril Wangen Hexeberg

Undervisningsinspektør

Karen Grini

SFO-leder

Marit Sannerhaugen Røstvik

Sekretær

Kristin M. Krogstad

Helsesykepleier

Martine Hansen Lønnegren

Voksenopplæring og logopedtjeneste

Strømsveien 80
2010 Strømmen

Undervisningsinspektør

Kaj H. Breistein

Teamleder, Logopedtjenesten

Eli Irene Sandø Kjus

Nytt fra skolen vår

Søke plass på Frydenlund

En søknad om skoleplass på Frydenlund, er en søknad om skolebytte fra elevens hjemmeskole (den nærmeste skolen).

Skolen har begrenset med plasser, og skoleplass på Frydenlund er ingen individuell rettighet.

Søknadsfristen er 1. november.
Søknaden sendes: Utdanningssektoren, PB 313, 2001 Lillestrøm

Vedtak fattes innen 1. april, og du kan forvente svar i begynnelsen av april.

Du finner mer informasjon på siden for særlig tilrettelagte undervisningstilbud.

Søke fri fra skolen

 
Les  reglene for permisjon før du søker om fri.

Planlegger dere å søke om permisjon fra skolen?

Fra den 12. desember vil det ikke være mulig å søke om permisjon (fri fra skolen for elever) på innbyggerportalen til Skedsmo kommune.

Dere vil kunne søke om fri (permisjon)  på Lillestrøm kommune sine nettsider fra januar 2020. 

Hvis dette skaper problemer for deg, må du kontakte skolen barnet ditt går på, i e-post.

Skolens ferier og fridager

Skole-hjem samarbeid

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid, og vil ikke berøre elevene.

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Ordensreglement

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

 • Søke om å bytte skole.
 • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
 • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Om skolen

 • Frydenlund skole og ressurssenter er en del av Skedsmo kommunes grunnskole.
 • Elevene som går i 1.–10. trinn har store sammensatte lærevansker.
 • Frydenlund skole gir et individuelt tilrettelagt opplæringstilbud etter kap. 5 i Opplæringsloven.
 • Alle elevene har individuell opplæringsplan (IOP).
 • Skolen har SFO tilbud fra 1.–10.klasse.

Skolen ønsker å være en lærende organisasjon og ha høy spesialpedagogisk kompetanse på følgende områder:

 • Grunnleggende ferdigheter, lesing, skriving, regning, muntlig (kommunikasjon), ikt og dagliglivets gjøremål.
 • Autismespekterforstyrrelser.
 • ASK kompetanse (alternativ og supplerende kommunikasjon). Jevnlig kursing og oppdatering på ny teknologisk utvikling.
 • Utviklingshemming på alle nivåer. Jevnlig utprøving og implementering av nye arbeidsmetoder for skolens elevgruppe.
 • Målrettet miljøarbeid

Frydenlund ressurssenter er veiledningstjeneste for barnehager og skoler


Ressurssenteret 
 • deler spesialpedagogisk kunnskap om utviklingshemmede barn/elever.
 • driver veiledning og pedagogisk- /metodisk opplæring til personalet i barnehager og skoler som har barn/elever med utviklingshemming.
 • veileder i  Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og utvikler materiell både high tech og papp tech.

Alle elevene bør ha et godt læringsmiljø og være sosialt inkludert.

 • Skolen forebygger mobbing ved relasjonsbygging mellom lærer- elev, elev-elev, hvor alle er inkludert og opplever mestringsfølelse i skolehverdagen.
 • Personalet utøver en praksis som forebygger utfordrende atferd.
 • Skolen har rutiner og miljøregler for utfordrende atferd.
 • Skolen jobber målrettet med  miljøarbeid.

Valgfag

 • Forskning i praksis
 • Fysisk aktivitet og helse

 

Voksenopplæring og logopedtjeneste

Logopedtjenesten og voksenopplæringssenteret består av tre team som gir logopedisk og spesialpedagogisk tilbud til kommunenes innbyggere, barn og voksne.

Helsesykepleier og skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er tilstede på Frydenlund onsdager og torsdager.

Kontaktinformasjon til helsesykepleier finner du øverst på siden.

Du kan også ringe Strømmen/Skjetten helsestasjon på telefon 63 84 95 80, som vil formidle beskjed.

Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere.

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO).
Formålet er å gi barna  omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Funksjonshemmede barn som er elever ved Frydenlund skole og ressurssenter, gis et tilbud til og med 10. årstrinn. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Voksenavdelingen tilbyr spesialundervisning til voksne utviklingshemmede som trenger vedlikehold eller nyinnlæring etter Opplæringslovens kap. 4.

Ungdomsundersøkelsen 2016


Ungdomsundersøkelsen i Skedsmo 2016 -resultater
.

Undersøkelsen tar for seg ulike aspekter ved å være ung. Tallene viser resultater for elever på ungdomsskolen. Du finner også sammenliknbare tall for fylket og hele landet.

Planer

Virksomhetsplan

Kommunale planer