Hopp til hovedinnholdet

Denne innbyggerportalen vil ikke være tilgjengelig etter 30. desember. Innbyggerportalen til Lillestrøm kommune finner du på lillestrom.kommune.no

Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi

Organisering av arbeidet

Arbeidet er organisert som et prosjekt som styres av en styringsgruppe med rådmannen som leder av styringsgruppen.

Prosjektgruppen er organisert med en prosjektleder.

Prosjektleder Lars Gundersen

Henvendelser til prosjektet postmottak@skedsmo.kommune.no

Teknisk sektor

Kontaktpersoner

Avdelingssjef Birger Marøy

Overingeniør Jan Erik Bøgeberg

Seniorrådgiver Tor Inge Guttelvik

Helse- og sosialsektoren

Kontaktperson

Overingeniør Hans Petter Buvik

Telefon 66938264

Politisk sekretariat

Kontaktperson

Konsulent Hege Gammelseter

Status og tiltak

Kartlegging av mulig gassinnsig i ca. 160 boliger. Der det ble påvist deponigass har det blitt gjennomført tettetiltak

Status: Ferdig
Start: 2017
Slutt: 2017

Setningsmåling for eneboligene i randsonen

Status: Ferdig
Start: 2017
Slutt: 2017

Reparasjon etter boreundersøkelser

Status: Ferdig
Start: Uke 21 2018
Slutt: Uke 25 2018


Utvidet boreundersøkelse

Status: Ferdig
Start: Uke 24 2018
Slutt: Uke 26 2018


Nye målinger skal gjennomføres for Haugen og Lillehaugen borettslag

Status: Ferdig
Start: Sommer 2018

Gravearbeider

Status: Ferdig
Start: 29. mai 2018
Slutt: November 2018


Nye målinger av uavhengig firma

Status: Ferdig
Start: Medio august 2018
Slutt: 15. november 2018

Faglig utredning av mulighetene for å sanere deponiet

Status: Ferdig
Start: Februar 2018
Slutt: Januar 2019

Tetting for berørte boliger i Lillehaugen og Haugen borettslag

Status: Ferdig
Start: August 2018
Slutt: Vår 2019

Flere boreundersøkelser

Status: Ferdig
Start: Uke 7
Slutt: Uke 10

Kartlegging av setninger

Status: Ferdig
Start: Oktober 2018
Slutt: Februar 2019

Oppgradering av gassanlegg og overvannshåndtering

Status: Underveis
Start: 1. kvartal 2019
Slutt: Sommeren 2020


Oppgradering av gassentralen

Status: Underveis
Start: Februar 2019
Slutt: Mars 2020

Overvannshåndtering fase 2

Status: Planlagt
Start: Høst 2019
Slutt: Sommeren 2020


Tiltak for å hindre deponigass mot boliger i Haugen borettslag

Status: Underveis
Start: 2. kvartal 2019
Slutt: 2. kvartal 2020


Hva skjer nå?

 • Overvåkning av vannkvalitet juli 2019
  Brånåsdalen avfallsdeponi resultater juli 2019.pdf

 • Rettsak
  Den 20. desember kom dommen fra Nedre Romerike tingrett. Skedsmo kommune tapte saken, og er dømt til å betale erstatning og saksomkostninger. - Vi trenger noe tid på å sette oss inn i rettens begrunnelse før vi gir en anbefaling til politikerne om hvordan vi bør håndtere dette videre, sier Skedsmos rådmann, Erik Nafstad.


 • Tilbud om metanmålinger i grunnmur
  Skedsmo kommune ønsker å måle eventuell metanforekomster i alle grunnmurene som er med i overvåkningsprogrammet.  Tilbud om dette vil bli lagt ut i postkassene til de det gjelder i løpet av fredag 29. november 2019. 
  Tilbud om måling i grunnmur.pdf

 • Prosjektside for oppgradering av gassanlegg og overvannshåndtering
  Les mer på prosjektsiden.

 

 

Hva

Brånåsdalen nedlagte avfallsanlegg var et kommunalt deponi i Skedsmo som var i drift fra 1970 til 1990. En naturlig prosess i denne typen deponier er at avfallet brytes ned over tid, med tilhørende dannelse av gass. Gassen kan avgi sterk lukt, være eksplosjonsfarlig og kan inneholde helsefarlige komponenter i større eller mindre grad. 

Handlingsplan

Handlingsplanen er et levende dokument som oppdateres etter hvert som tiltak gjennomføres, effekt registreres og eventuelt nye tiltak planlegges.

For å redusere potensielle helse- og miljøproblemer rundt Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi har kommunen utarbeidet en handlingsplan i samarbeid med Norconsult og Multiconsult. Handlingsplanen gir oversikt over tiltak som skal gjennomføres, og tiltak som er utført.

Handlingsplanen skal legge til rette for at tiltak som omhandler gass, setninger, sigevann, overvann/topptetting og undersøkelser av deponiinnhold blir gjennomført.  Som en del av handlingsplanen er det i tillegg utarbeidet overvåkningsplaner for gass, setning og sigevann, og det skal være en kontinuerlig driftsoppfølging for gassanlegget.

Om helse

Det er ingen tvil om at den situasjonen beboerne på Brånåsen nå opplever med  langvarig usikkerhet  på grunn av gassfunn  i egen bolig  og funn i utearealene  en stor  belasting for mange.

Vi tar bekymringene fra beboerne om helseplager ved å bo i området på største alvor. Kommunelegen har iverksatt flere tiltak og følger utviklingen nøye. Alle familier og beboere i det berørte området har fått tilbud om samtale med kommunelegen.  Kommunelegen har i etterkant av dette vært i kontakt med enkelte familier og har tett kontakt med relevante fastleger.  

Kommunen dekker utgifter som beboere på området skulle ha når de besøker fastlegen. Dette gjøres ved å sende kvitteringene fra legebesøket til kommunen. 

På oppdrag fra kommunen har:

 • Multiconsult foretatt målinger av deponigass og enkelte spesifikke flyktige organiske forbindelser (VOC) fra berørte boliger
 • Folkehelseinstituttet (FHI) foretatt en helserisikovurdering av resultatet fra disse målingene både inne i husene og på uteområder

Etter en helserisikovurdering skriver FHI følgende i sin konklusjon:

«Verdiene som nå foreligger for benzen og VOC’er i inneluft i boliger ved tidligere Brånåsen avfallsdeponi, er lave og på nivå med det en normalt kan finne innendørs i privatboliger. Benzennivåene i disse boligene synes derfor først og fremst å stamme fra normale innendørskilder/aktiviteter, og ikke fra deponigassen. Verdiene som nå er målt ligger videre godt under nasjonale og internasjonale grenseverdier/retningslinjer for inneluft/uteluft, og ser ikke ut til å utgjøre noen helserisiko for beboerne som sådan.»


Kommunen vil intensivere måleprogrammet og fortløpende redegjøre for resultatene fra disse. Kommunen vil fortsette å ha tett kontakt med Folkehelseinstituttet for å vurdere utviklingen i saken. 

Folkehelseinstituttets konklusjoner om arsen-funnet

 • Arsen er et naturlig grunnstoff, som alle blir eksponert for. Blant annet er det arsen i drikkevannet vårt, fisk vi spiser, luft og jord. Mesteparten av den arsenen vi eksponeres for kommer gjennom mat og drikke.
 • De avstengte områdene på Holt Vestvollen har større forekomster av arsen enn normalt. Hudkontakt med vann, jord eller vekster eller støveksponering innenfor de avstengte områdene er imidlertid ikke forbundet med noen helsefare.
 • Folkehelseinstituttet har vurdert resultatene av arsen-prøvene foretatt av Multiconsult nylig. Innenfor de avstengte områdene er det funnet 64 mg arsen pr kg i jernslam og 28 mg pr kg i oljeslam. Folkehelseinstituttet anbefaler at jordmassene i områder med over 20 mg per kilo dekkes til eller fjernes. 

Dersom barn skulle komme til å spise av disse massene vil det kunne gi en uakseptabel tilleggsbelastning. Kommunen vil sørge for at den infiserte overflatejorden blir skiftet ut i tråd med råd fra Folkehelseinstituttet.

Vurderingen er gitt med forbehold om at de oppgitte måleverdiene gir et representativt bilde av de faktiske eksponeringsforholdene i boligene.

Rapporten kan leses på Folkehelseinstituttets nettside.


Under vårløsningen i år, ble sigevann presset opp på deler av deponiarealet. Området er gjerdet inn og vil bli sanert.

Les hele analyserapporten om slam og overvann på deponiområdet (Multiconsult mai 2018 som (pdf)

Dokumenter helserisiko

Karlegging av helsetilstanden til beboere ved Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi

Vi har fått beskjed fra Helsedirektoratet at Kommunalt Pasient og brukerregister ikke kan levere ut dataene vi har bedt om fra kartleggingen.
 
Av de som ble forespurt om å være med i kartleggingen var det 36% som ga sitt samtykke til å delta. Helsedirektorat uttaler at datagrunnlag er for lite til å kunne ivareta anonymiteten til de som deltok. 
 
Vi har hatt dialog med Helsedirektoratet underveis for å forsøke å finne andre måter å få ut data på. De har konkludert med at det ikke er mulig å gi ut anonymiserte data som kan si noe på gruppenivå, på bakgrunn av det lave antallet som har deltatt i kartleggingen.
 
Kommunen har tilgang til data om helsetilstanden til kommunens innbyggere generelt, og vi har de individuelle opplysningene som beboerne har kommet med selv. Men siden det ble for lav oppslutning om kartleggingen, får vi som nevnt ikke ut data fra kartleggingen fra Kommunalt Pasient og brukerregister.

Kontaktforum

Det er opprettet et kontaktforum etter initiativ fra ordfører.
Dette skal være en fast møteplass for informasjon og dialog mellom ordfører, rådmann og representanter for beboere ved det tidligere avfallsdeponiet. 

På møtene vil kommunen informere om utviklingen i saken, svare på spørsmål fra beboerrepresentantene og høre om beboernes opplevelse av situasjonen. I tillegg til ordfører og rådmann, stiller representanter fra teknisk sektor og helse- og sosialsektoren på disse møtene.

Referat fra møtene kan du lese her:

 

Politisk behandling

Saken er politisk behandlet for å finne et forsøk til løsning. Den har vært til behandling i:

Kommunestyrets vedtak:

 1. Hovedledningsanlegget for vann- og avløp i det berørte området legges om, slik at ingen hovedledninger går igjennom den nedlagte søppelfyllingen.
 2. Det etableres tiltak i randsonen mot boligbebyggelsen som bidrar til at deponigass fra den nedlagte søppelfyllingen dreneres bort fra bebyggelsen.
 3. Det skal kartlegges setningsskader i boliger i området. Eventuelle skader som følge av avfallsdeponiet utbedres og tiltak for å unngå denne type skader fremover skal iverksettes.
 4. Det skal foretas nye målinger av området og aktuelle boliger som kan være berørt. Målingene skal utføres av et uavhengig firma/organ som ikke har vært inne i saken tidligere.
 5. Prosjektering av tiltakene iverksettes umiddelbart.
 6. Rådmannen bes om å legge frem en sak i 2018 om tilleggsbevilgning til gjennomføring av tiltakene for omlegging av hovedledningsnettet, dreneringstiltak og eventuelle tiltak for utbedring og sikring av setningsskader mv. i området. I saken skal det også synliggjøres konsekvenser for beboere i området når planlagte tiltak iverksettes.
 7. Kommunestyret ber rådmannen fortløpende vurdere saken og orientere formannskapet og hovedutvalg for teknisk om den videre utviklingen av saken. Det legges til grunn at berørte innbyggere får fortløpende og god informasjon, og at det sikres god dialog om de vurderinger og tiltak som planlegges iverksatt samt fremdrift for det videre arbeidet.
  Det forutsettes at rådmannen sørger for at berørte innbyggere får tidlig informasjon om de tiltak som planlegges iverksatt i området.
 8. Dersom det i sakens anledning må vurderes innløsning av boliger i området, bes rådmannen komme tilbake med en sak for politisk avklaring. Det legges til grunn at rådmannen gjør en fortløpende vurdering av dette spørsmålet.
 9. Rådmannen bes gjennomgå sakens historikk og redegjøre hva som har skjedd i saken og hvorfor premissene for utbyggingstillatelse ikke er blitt fulgt opp. 
Les hele saksframlegget. 

Rapporter og vedlegg

Desember

Oktober

Rapport om metanmålinger Lillehaugen og to eneboliger

August

Juni
Overvåkningsrapporter fra metanmålinger gjennomført i juni 2019.

April 2019

Se tidligere rapporter og vedlegg.

 

 

 

Oppfølging fra Fylkesmannen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) har det faglige overordnede ansvaret for å følge opp Skedsmo kommunes arbeid med tiltakene som iverksettes for å motvirke konsekvensene for beboerne i området. 

FMOA har kommet med ulike pålegg til Skedsmo kommune blant annet krav om utarbeidelse av en handlingsplan med tiltak.

Overvåkingsprogrammet er oversendt Fylkesmannen. Dette går på overvåkning av gassmålinger i boliger, kummer og ledninger, setningsmålinger, sigevann og overvann.
Les mer om programmet og last ned overvåkningsprogrammet utarbeidet av Multiconsult. 

Pålegg fra Fylkesmannen

Miljødirektoratet opphevet 08.11.18 sin beslutning om gravestopp slik at gravearbeidene kunne startes igjen. Les direktoratets brev. 

Tilbakemelding fra Fylkesmannen i Oslo og Viken på planlagte tiltak for Brånåsdalen avfallsdeponi

Økonomiske og juridiske forhold

Situasjonen for beboere i området rundt Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi gjør at det i mange tilfeller kan reises spørsmål om økonomiske og juridiske forhold. Informasjon som vi antar har allmenn interesse for beboerne og berører for eksempel erstatninger, innløsninger og tap av markedsverdi, vil vi publisere her fortløpende.

Skedsmo kommune har engasjert advokatfirmaet Kluge til å bistå oss i denne type saker/prosesser.  Der det reises økonomiske krav mot Skedsmo kommune vil disse ble behandlet/besvart av advokatfirmaet Kluge. 

Dersom man retter krav mot kommunen anbefaler vi at man selv skaffer seg juridisk bistand.
 

Tilbakemelding

Se området i kart